Generalforsamling (+ ekstraordinær) 2013

Generalforsamlingen blev afholdt lørdag den 2. februar kl. 15 efter standerhejsningen.

Valg af dirigent:
Generalforsamlingen endte med at vælge Per Jeppesen til dirigent.
Formandens beretning:
Martin fortalte kort om det forgangne år, både angående det sportslige og diverse arrangementer, opgaver og nye ideer/tiltag der er gjort i løbet af året.
Forelæggelse af regnskab:
Bogholder Allan Zaar Lassen fremlagde regnskabet for det forgangne år. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Allan opfordrede dog bestyrelsen til at holde bedre styr på diverse boner og kvitteringer og få den afleveret.
Valg af bestyrelse + 2 suppleanter:
Det var dette punkt på dagsordenen, som resulterede i at vi måtte ud i en ekstraordinær generalforsamling den 26. februar kl. 20.00.
Michael Andersen(Figi), Martin Arnskov, Nicholai Bundgaard og Ib Guldbæk var alle på valg og kun Ib ønskede genvalg. Derfor skulle der vælges tre nye medlemmer til bestyrelsen. Det lykkedes ikke at finde nye medlemmer på generalforsamlingen.

Til den ekstraordinære generalforsamling var to ud af de tre medlemmer der skulle findes fundet. Henriette Kristiansen og Pia Bach Danielsen. På den ekstraordinære generalforsamling blev sidste bestyrelsesmedlem fundet, nemlig Thomas Rix. Henrik Eskildsen blev valgt som 1. suppleant og Michael Hald som 2. Suppleant.
Valg af to revisorer:
Allan fortsætter som bogholder. Jens Kristian Eskildsen og Palle Kristiansen fortsætter som kritiske revisorer udenfor bestyrelsen.
Indkomne forslag:
Ændringer af vedtægter:
§ 1: Hadsund Kommune ændres til Mariagerfjord Kommune
§ 2: JBU ændres til DBU Jylland
§ 3: ”Den lokale avis” bliver omskrevet til ”Det sker i Veddum”, facebook, oestkysten.dk, opslag i Brugsen osv.
Fastsættelse af kontingent:
Det blev besluttet at hæve kontingentsatsen fra sæsonen 2013.
Alm. Kontingent: 500,- pr. halvsæson ændres til 550,-
Kun kampe/Old Boys: 350,- pr. halvsæson ændres til 375,-
Eventuelt:
– Der skal kigges på hvad vi gør fremover med tøjvask.
– Mai vil gerne have kigget på hundebanen, da der står vand.